Права та обв’язки студентів.

           1. Студенти мають право на:

–       вибір форми навчання;

–       безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;

–       додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

–      участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, пред’явлення своїх робіт для публікацій;    –     участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

–       надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

–       участь у об’єднаннях громадян;

–    обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

–       участь у формуванні індивідуального робочого плану;

–       моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

–       захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

–     безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів коледжу;

–       канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

     Студенти коледжу, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком.

         Студенти коледжу мають право на отримання стипендій, призначених юридичними і фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

           2.  Обов’язками студентів є:

–       дотримання законів, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;

–       виконання вимог навчального плану, графіку навчального процесу;

–   систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

–    вчасне інформування керівництва закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт.

    Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

         Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

      3.  За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з фахового коледжу.

Студент може бути відрахований з фахового коледжу:

–        за власним бажанням;

–        за незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;

–        за невиконання навчального плану;

–        за порушення умов контракту;

–      за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

–      за вироком суду, що вступив в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

–     за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку фахового коледжу (за погодженням з профспілковою організацією, а у разі необхідності – з комісією у справах неповнолітніх), з інших підстав, передбачених цим Статутом.

     4. Студенти можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в фаховому коледжі, надається академічна відпустка.

        Поновлення на навчання осіб, які відраховані з фахового коледжу, здійснюється під час канікул.

        5.  Особи, які навчаються в фаховому коледжі можуть бути переведені з:

–       одного навчального фахового закладу передвищої освіти до іншого навчального фахового закладу передвищої освіти;

–       одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

–       однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах однієї галузі знань.

        Порядок переведення осіб, які навчаються в фаховому коледжіі, визначається Міністерством освіти і науки України.

(Витяг з Статуту Новокаховського приладобудівного фахового коледжу)


        6. Основні обовязки студентів:

            

              – Систематично і глибоко оволодівати теоретичними і професійними знаннями, практичними навичками та вмінням з вибраної спеціальності;

               –  Постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня;

               –  Відвідувати обов’язкові навчальні і практичні заняття;

               – У встановлені строки виконувати завдання, передбачені навчальними планами і програмами;

               – Виховувати в собі працелюбність, брати участь в чергуванні по фаховому коледжу та гуртожитку;

               –  Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку фаховому коледжу і норм співжиття;

               –  Бути дисциплінованими і організованими, охайними як у закладі освіти, так і на вулиці та в громадських місцях, по-творчому ставитися до дорученої справи;

              – Берегти і зміцнювати матеріальну базу кабінетів та лабораторій;

              – Нетерпимо ставитися до аморальних явищ та вчинків.

              – Для проведення навчальних занять студенти розподіляються по групам. Склад навчальних груп установлюється наказом директора.

              Коли викладач, керівник фахового коледжу заходить до аудиторії, студенти вітають його, встаючи з місця.

              Під час навчальних занять студенти повинні уважно слухати пояснення викладача та відповіді товаришів, не розмовляти і не займатися сторонніми справами, виконувати всі вказівки викладача.

              Під час питань і відповідей вставати і сідати тільки з дозволу викладача.

              Заходити і виходити з аудиторії під час занять студенти можуть тільки з дозволу викладача.

              – Під час занять у лабораторіях, кабінетах, навчально-виховних майстернях, під час виробничої практики студенти повинні користуватися лише тими приладами, інструментами та іншими пристроями, які вказані керівником занять, поводитися з ними бережливо і дотримуватися правил техніки безпеки.

             Студентам забороняється без дозволу адміністрації фахового коледжу виносити предмети і різне обладнання із лабораторій, кабінетів та інших приміщень.

             – При неявці на заняття з хвороби або з інших поважних причин студент зобов’язаний в триденний строк поставити до відома про  це зав.відділенням або класного керівника.

             У випадку хвороби студент подає довідку амбулаторного лікаря  поліклініки за встановленою формою.

            –  У кожній навчальній групі наказом директора на навчальний рік призначається староста із числа найбільш встигаючих, дисциплінованих і організованих студентів. Кандидатура старости пропонується класним керівником на основі обговорення в групі.

            Староста групи працює під керівництвом класного керівника, проводить в своїй групі всі його розпорядження і вказівки.

            –  В обов’язки старости входить підтримання дисципліни в групі, ведення обліку відвідування, здавання в кінці навчальних занять  журналу, спостереження за зберіганням навчального обладнання, приладів, інструментів та інвентарю, повідомлення студентам про зміни, внесені в розклад навчальних груп,  організація та проведення позакласних заходів, інформування навчальної  частини про зрив занять і вияснення причин , інформування  зав.відділенням про результати навчання і поведінки студентів групи, відстоювання інтересів студентів групи перед адміністрацією.

           – Староста призначає на кожен день чергового в групі, а у випадку чергування групи по фаховому коледжу і чергових по фаховому коледжу.

           На чергового у  групі покладається обов’язок стежити за порядком, чистотою та збереженням майна в навчальному приміщенні. Черговий у коледжі виконує розпорядження коменданта корпусу і в період чергування звільняється від занять.

(Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Новокаховського приладобудівного фахового коледжу)