• Дисциплін професійної підготовки галузі знань «Управління та адміністрування»

Дисциплін професійної підготовки галузі знань «Управління та адміністрування»

“Прокладай шлях до розуму людини через її серце”

Ф.Честерфільд

Ми готуємо фахових  молодших бакалаврів за такими спеціальностями:

 

071 “Облік і оподаткування”(денна форма навчання)

072″Фінанси, банківська справа та страхування”(денна та заочна форма навчання)

Голова комісії:

Волковська Любов Олександрівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Склад циклової комісії:

  • Бутова Л.В. заступник директора з НР, викладач, друга кваліфікаційна категорія;
  • Саніна М. П.викладач, друга кваліфікаційна кваліфікаційна категорія;

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ:

З ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Цикл професійної та практичної підготовки:

Фінансовий облік, Економічний аналіз, Інформаційні системи і технології в обліку,Облік і звітність у бюджетних установах, Контроль і ревізія, Податкова система,Казначейська справа, Фінанси, Гроші та кредит, Бюджетна система, Основи аудиту, Облік на малих підприємствах, Облік у галузях народного господарства, Охорона праці.

Практичне навчання:

Навчальна практика : комп’ютерна, з інформаційних систем і технологій в обліку, з фінансового обліку, з економіки підприємства. Технологічна практика на підприємствах, установах та організаціях міста, району та області.

З ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА З ФІНАНСІВ, СТРАХУВАННЯ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Цикл професійної та практичної підготовки:

Вступ до спеціальності, Банківські операції, Фінанси, Гроші та кредит, Казначейська справа, Податкова система, Бухгалтерський облік та звітність комерційних банків, Бюджетна система, Страхові послуги, Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, Фінансове право,Контроль і ревізія, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Фінансовий ринок, Фінансова статистика,Охорона праці.

Практичне навчання:

Навчальна практика : комп’ютерна, з інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах, планування та організації діяльності підприємства, з фінансів, з банківських операцій. Технологічна практика на підприємствах, установах та організаціях міста, району та області. Теоретична підготовка студентів здійснюється в обладнаних кабінетах і лабораторіях з економіки, організації і планування виробництва, бухгалтерського обліку та статистики, фінансів та кредитування, комп’ютерної техніки.

Напрями діяльності

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Впровадження інформаційних, педагогічних та інноваційних технологій у освітній процес з метою формування професійно-компетентного випускника фахового коледжу»

Науково-методична діяльність циклової комісії

підпорядкована головній меті: формування професійної компетентності, підвищення рівня знань студентів, поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

«Успіху досягають тільки люди з досвідом роботи в команді, що бажають використовувати досвід команди»

Едвар Лоулор

Методична робота викладачів циклової комісії - постійний педагогічний пошук

Мета діяльності кожного викладача циклової  – створити умови, за яких можна максимально реалізувати основні завдання ОППфахового молодшого бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування; фахового молодшого бакалавра з обліку та оподаткування; сформувати студента як креативну особистість та забезпечити ефективний освітній процес. Із цією метою для студентів розробляються методичні посібники, вказівки щодо виконання самостійної роботи, “Робочі зошити” для практичної роботи з дисциплін: “Фінанси”, “Податкова система”, “Бухгалтерськийй облік”, “Фінансовий облік”, “Контроль і ревізія”, “Економічний аналіз”, “Банківські операції”, “Казначейська справа”, “Бюджетна система” у друкованому і електронному форматі. До послуг студентів методичні розробки, створені викладачами комісії, розміщені в електронній та паперовій базі бібліотеки фахового коледжу.

НАРОД, ЩО ДУМАЄ НА ОДИН РІК ВПЕРЕД, ВИРОЩУЄ ХЛІБ.

НАРОД, ЩО ДУМАЄ НА ДЕСЯТЬ РОКІВ ВПЕРЕД, ВИРОЩУЄ САДИ.

НАРОД, ЩО ДУМАЄ НА СТОЛІТТЯ ВПЕРЕД, ВИРОЩУЄ МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ.

За таким принципом живе і працює циклова комісія

професійної підготовки галузі знань « Управління та адміністрування» Новокаховського приладобудівного фахового коледжу.